இரண்டாம்தரத்தின் (6-11 தரங்கள்) புதிய கல்வி கொள்கைகள் நடைமுறைப் படுத்துவதற்கான திறன் மதிப்பீடு.

கற்கை தலைப்பு : இரண்டாம்தரத்தின் (6-11 தரங்கள்) புதிய கல்வி கொள்கைகள் நடைமுறைப் படுத்துவதற்கான திறன் மதிப்பீடு.
ஆராய்ச்சியாலர்கள் : பேராசிரியை சந்த்ரா குணவர்தன, பேராசிரியை ஸ்வர்னா விஜேதுங்க, பேராசிரியர் லால் பெரேரா

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>