இலங்கையின் அடுத்த சமாப்தத்தின் கல்வி தொழில்நுட்பம்

கற்கை தலைப்பு : இலங்கையின் அடுத்த சமாப்தத்தின் கல்வி தொழில்நுட்பம்.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர் கித்சிரி லியனகே

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>