தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு

1 வது மாடி, தொகுதி 5,பண்டாரநாயக்க நினைவு சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபம்,கொழும்பு 7. தொலைபேசி : +94 11 2662064 தொலைநகல் : +94 11 2662064 மின்னஞ்சல் : sponec@slt.lk Web : www.nec.gov.lk

தொடர்பு பெயர் (required)
மின்னஞ்சல் (required)
தொலைபேசி
பாடம்
விசாரணை
captcha  

திணைக்கள தொடர்புகள்

பதவி பெயா் தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
தவிசாளா் +94 011 +94 011 chnec2018@gmail.com
பிரதி தவிசாளா் கொள்கை +94 11 +94 11 vcplnec@slt.lk
பிரதி தவிசாளா் திட்டமிடல் +94 11 +94 11 vcplnec@slt.lk
செயலாளா் திருமதி. அப்ஸரா கல்டேரா +94 11 +94 11 secnec@slt.lk
சிரேஸ்ட கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாரி திரு. எஸ்.ஏ.டி.டீ. சில்வா +94 11 +94 11
சிரேஸ்ட கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாரி திரு. டி.டி.சி. களுபோவில +94 11 +94 11
உதவி செயலாளா் திரு. எஸ்.எம்.ஏ.டீ. அல்விஸ் +94 11 +94 11
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாரி தரம் II திரு. என்.பி.ஜே. கேவகே +94 11 +94 11
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாரி தரம் II திரு. ஆா்.ஏ.ஆா். கருணரத்ண +94 11 +94 11
நிா்வாக அதிகாாி எச்.எப்.சி.ஜே.பொன்சேகா +94 11 +94 11
நிகழ்ச்சி அலுவலா் (கொள்கை ஆராய்ச்சி) திருமதி. லவூயூ.டீ.ஏ.கே. தமயந்தி +94 11 +94 11
நிகழ்ச்சி அலுவலா்;(நிதி) திருமதி. லவூயூ.ஏ.ஆா்.என். குமாரசிங்க +94 11 +94 11 accountsnec@yahoo.com