தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு

126, நாவல பாதை, நுகேகொட. இலங்கை. தொலைபேசி : +94 11 2815705 தொலைநகல் : +94 11 2816177 மின்னஞ்சல் : sponec@slt.lk Web : www.nec.gov.lk

தொடர்பு பெயர் (required)
மின்னஞ்சல் (required)
தொலைபேசி
பாடம்
விசாரணை
captcha  

திணைக்கள தொடர்புகள்

புதவி பெயா தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
தவிசாளா பேராசியா. +94 011 2815701 +94 011 2816177 chnec@slt.lk
பிரதி தவிசாளா +94 11 2815702 +94 11 2816178 vcplnec@slt.lk
செயலாளா; திருமதி. ஆh.என்.என் குணசேகர +94 11 2815703 +94 11 2816178 secnec@slt.lk
மூத்த கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாரி திரு. அணுர ஹெட்டியாரச்சி +94 11 2815707 +94 11 2816178 sponec@slt.lk
உதவி செயலாளா திரு. எஸ்.எம்.ஏ.டீ. அல்விஸ் +94 11 2815710 +94 11 2816178
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாhp தரம் I திரு. எஸ்.ஏ.டி.டீ. சில்வா +94 11 2815708 +94 11 2816178
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாhp தரம் I திரு. டி.டி.சி. களுபோவில +94 11 2815709 +94 11 2816178
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாhp தரம் II திரு. என்.பி.ஜே. கேவகே +94 11 2854599 +94 11 2816178
கொள்கை ஆராய்ச்சி அதிகாhp தரம் II திரு. ஆh.ஏ.ஆh. கருணரத்ண +94 11 2854599 +94 11 2816178
நிh;வாக அதிகாhp திருமதி. ஆh;.கே. மானில +94 11 2815705 +94 11 2816178
நிகழ்ச்சிஅலுவலகா (கொள்கை ஆராய்ச்சி) திருமதி. லவூயூ.டீ.ஏ.கே. தமயந்தி +94 11 2854596 +94 11 2816178
நிகழ்ச்சிஅலுவலகா (கொள்கை ஆராய்ச்சி) திரு. இ.எம்.வை. சஜீத் +94 11 2854596 +94 11 2816178
நிகழ்ச்சிஅலுவலகா;(நிதி) திருமதி. லவூயூ.ஏ.ஆh;.என். குமாரசிங்க +94 11 2815706 +94 11 2816178