பல்கலைக்கழக மற்றும் தொழில் நிகழ்ச்சிகள் தொடர்புகளுக்கிடையே காணப்படும் பிரச்சனைகள்.

கல்வி தலைப்பு : பல்கலைக்கழக மற்றும் தொழில் நிகழ்ச்சிகள் தொடர்புகளுக்கிடையே காணப்படும் பிரச்சனைகள்.

ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர். டீ.ஏ. பியசிரி

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>