G.C.E. உயர்தர பரீட்சை முடித்தவர்களுக்கு உயர் கல்விக்கு செல்லும் தேர்வு சந்தர்ப்பங்களை விரிவுசெய்யபட்டுல்லது.

கற்கை தலைப்பு : G.C.E. உயர்தர பரீட்சை முடித்தவர்களுக்கு உயர் கல்விக்கு செல்லும் தேர்வு சந்தர்ப்பங்களை விரிவுசெய்யபட்டுல்லது.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர் ஜீ.எல்.எஸ். நாணாயக்கார, ஜோர்ஜ் ஈ விஜேசூரிய

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>

பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகள்.

கற்கை தலைப்பு : பல்கலைக்கழக ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சிகள்.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர். எல்சி கொதலாவல

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>

இலங்கையின் பல்கலைக்களக அமைப்பிற்குள் கடன் இடமாற்றளுக்கான இயந்திரமொன்று திட்டமிடுவதைப் பற்றி கற்றல்.

கற்கை தலைப்பு : இலங்கையின் பல்கலைக்களக அமைப்பிற்குள் கடன் இடமாற்றளுக்கான இயந்திரமொன்று திட்டமிடுவதைப் பற்றி கற்றல்.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர். கே. திலக்கரத்ன, கலாநிதி. கே. டீ. சோமரத்ன

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>

Socio Political impact on the students and staff in relation to violence and indiscipline in Tertiary Education Institutes and Universities

Title of the Study : Socio Political impact on the students and staff in relation to violence and indiscipline in Tertiary Education Institutes and Universities
Researcher : Prof. A.J.Weeramunda

Download more details>>

இலங்கையின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு வெளிநாட்டு பட்டப்படிப்புகளின் பங்கீடு மற்றும் பொருத்தம்.

கற்கை தலைப்பு : இலங்கையின் சமூக பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு வெளிநாட்டு பட்டப்படிப்புகளின் பங்கீடு மற்றும் பொருத்தம்.

ஆராய்ச்சியாலர் : திரு.பிராசிச் எம். ஸ்டெபன்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>

பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.

கற்கை தலைப்பு : பல்கலைக்களக மற்றும் தொழில்துரைக்கு இடையிலான தொடர்புகளின் பிரச்சினைகள்.

ஆராய்ச்சியாலர் : கலாநிதி. எம். எஷாம்

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>