நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு 2020

  • தவிசாளா்

  • பிரதி தவிசாளா் (கொள்கை)

  • Ex-Officio Members

  • தவிசாளா், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு

  • தவிசாளா், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெரழிற்கல்வி ஆணைக்குழு

  • Appointed Members

  • திருமதி.

    செயலாளா்