நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு 2017

img387
 • பேராசியா். டபுள்யு.ஜ.சிரிவீர

  தவிசாளா்

 • vc -editable3
 • கலாநிதி. ஜி.பி.குணவர்த்தன

  பிரதி தவிசாளா் (கொள்கை)

 • Dr.piyasiri
 • Ex-Officio Members

  prof_mohan_2
 • பேராசியா்.மோகன் டீ சில்வா

  தவிசாளா், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு

 • பேராசியா்.

  தவிசாளா், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெரழிற்கல்வி ஆணைக்குழு

 • Appointed Members

 • வண. அகுரட்டிய நந்த நாயக்க தேரோ

  விதோதயா பிரிவேனா

 • பேராசியா். ஆர் யு கல்வத்துர

 • kamal pathmasiri edited
 • திரு.எச்.ரீ.கமல் பத்மசிறி

  செயலாளா், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு

 • பேராசியா். கே.கந்தசாமி

 • பேராசியா். எம். ஏ நுகுமன்

 • பேராசியா். டீ ஏ ரன்தெரிகொட

 • கலாநிதி. எஸ். பி. ஏக்கநாயக்க

 • Dr.(Mrs.)Mallika Karunarathne

 • Ms.Geetha K. Wimalaweera

  Additional Director General, Department of Budget, Ministry of Finance

 • Mrs.V.B.P.K.Weerasinghe

 • திருமதி.

  செயலாளா்