நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு 2017

img387
 • Prof.W.I.Siriweera

  Chairman

 • img389-vc
 • Dr.G.B.Gunawardana

  Vice Chairman(Policy)

 • Ex-Officio Members

  prof_mohan_2
 • Prof.Mohan de Silva

  Chairman, University Grant Commission

 • rajiv2
 • Prof.Rajiva Wijesingha

  Chairman, Tertiary & Vocational Education Commission

 • Appointed Members

 • Ven. Akuratiye Nanda Nayaka Thero

  Vidyodaya Pirivena

 • Representative, Ministry of Education

  Representative, Ministry of Education

 • kamal pathmasiri edited
 • Mr.H.T.Kamal Pathmasiri

  Secretary, Ministry of Local Government and Provincial Councils

 • Prof.K.Kandasamy

 • Prof.M.A.Nuhuman

 • Prof.D.A.Tantrigoda

 • Dr.S.B.Ekanayake

 • Dr.(Mrs.)Mallika Karunarathne

 • Ms.Geetha K. Wimalaweera

  Additional Director General, Department of Budget, Ministry of Finance

 • Mrs.V.B.P.K.Weerasinghe

 • sec madam
 • Mrs.H.N.N.Gunasekara

  Secretary