நிகழ்கால ஆணைக்குழு

நிகழ்கால ஆணைக்குழு 2020

chairman_2020
 • தவிசாளா்

 • vicechairwomen_policy
 • பிரதி தவிசாளா் (கொள்கை)

 • vicechairman_planning
 • Ex-Officio Members

  Prof.SampathAmaratunga
 • தவிசாளா், பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு

 • Prof.dayantha
 • தவிசாளா், மூன்றாம் நிலைக்கல்வி தெரழிற்கல்வி ஆணைக்குழு

 • Appointed Members

  Mr.NHMChithrananda
 • Mr. M.M. Nayeemudeen
 • 8Commmission_Dr.piyasiri
 • dr.KapilaBandara
 • Dr.AnurudhdhaPadeniya
 • Dr.IndraniThalagala
 • Mr.AnuraDissanayake
 • Dr.HarshaAlles
 • திருமதி.

  செயலாளா்