பிரதேச பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி திட்டபணி மற்றும் மத்திய பாடசாலைகள் நிகழ்ச்சி புதுப்பித்தல் பற்றிய மதிப்பீடு

கற்கை தலைப்பு : பிரதேச பாடசாலைகள் அபிவிருத்தி திட்டபணி மற்றும் மத்திய பாடசாலைகள் நிகழ்ச்சி புதுப்பித்தல் பற்றிய மதிப்பீடு.
ஆராய்ச்சியாலர் : பேராசிரியர் என்.ஜீ. குலரத்ன

விபரங்களைப் பார்க்கவும் >>